چیتر ھی من نیت     مەگەر بەردەوام       لە ھەر دەرفەتێ                    وریای دڵت بم !چیتر شکاوممەگەر تا ئەبەدلە ھەڵدێرگەی ژین    تامەزرۆی ھەست و                    وێنەی گوڵت بم... ھەڵدێرگە | ئاکام کامرانیھەڵدێرگە : کەن ، پرتگاە

ھەڵدێرگە