قابل توجه دانشجویان محترم فایل پروژه ماکت سازی درس کارگاه مصالح و ساخت را از ادامه مطلب جهت ساخت ماکت پروژه پایانی داتلود نمایید. ضمناً مقیاس ماکت و سایت پلان 1/100 بوده و جهت ساخت ماکت از فوم بورد- مقوای گرم بالای فابريانو - اشتنباخ و طلق شیشه ای استفاده کنید.
ادامه مطلب

فایل پروژه ماکت سازی درس کارگاه مصالح و ساخت