چون حس میکنم بزو دی از این نشعه زندگی به نشعه د یگر میروم
 
تصمیم کرفتم دو مقا له پی در پی از نبشته هایم را که در اسفند ماه
هزرارو سیصد و هفتاد و هفت
بصورت تکراری از ماموریتی که در یک خواب عجیب بعهده ام
گذارده شده بنویسم
با شد که مفید واقع گر د د میخوا هید باور نما ئید یبا به سخره بگیرید
من در طول زندگانی در این نشعه ازسن پنج سالگی تا به امرو
زچندین خواب گران باردیده ام همچنین چندین روئیت در بیداری
مشاهده نموده ام اما این خواب بسیا ر عجیب ا