اورابولين بانام ژنریک اتیل استرنول استروئید آنابولیک خوراکی است که غالبا
بصورت متداول استفاده نمی شود، زیرا که ماده تشکیل دهنده آن یک پیش ماده
از هورمون جنسی زنانه، پروژسترون، می باشد و از نظر ساختمانی از 19 -
نورتستوسترون تشکیل شده است.در علم پزشکی این دارو در جهت انجام درمان کمکی
اختلالات کاتابولیک مثل عفونت مزمن،جراحی وسیع یا ضربه شدید، درمان پوکی
استخوان،آرتریت و آنمی مقاوم به در مانهای معمول استفاده می شود.این
فرآورده خوراکی خاص

اورابولین