موضوع : گزارش کارآموزی تعمیرات و نگهداری شرکت ارتباطاتفهرست مطالبپیش گفتار:1مقدمه 3فصل اول1-1: تاریخچه شرکت ارتباط سپهر.4فصل دوم 2-1 : تعریف برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 52-2 هدف از P.M چیست؟ 62-2-1 : مراحل ایجاد برنامه 72-2-2- اهداف و مقاصد در P.M72-2-3- برنامه ها (طرحها) جهت رسیدن به اهداف P.M82-3- نقش برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در کارخانجات 92-4- لزوم استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در تولید112-5 : نیاز مبرم صنایع به P.M در کارخانه :122-6- نتایج ح

گزارش کارآموزی تعمیرات و نگهداری