برای دانستن روشی سریع و ساده که با آن می شود از صفحۀ رایانه عکس گرفت ، به ادامه مطلب بروید.
                                                                                این روش در همۀ ویندوز ها عمل می کند.
ادامه مطلب

آموزش عکس گرفتن از صفحۀ رایانه